Gedragscode leden De Beslissende Factor

16-03-2020 Mike van Egmond

Voorstel Gedragscode voor de leden van Vereniging De Beslissende Factor

09-08-2019

Introductie:

De Gedragscode van De Beslissende Factor is een aanvulling op de statuten van de vereniging en onderschrijft een aantal algemene principes van haar leden, die allen bijdragen aan het verder professionaliseren van de markt van American Factoring.

De Gedragscode beschrijft de manier waarop leden in een aantal gevallen dienen te handelen. Het accepteren en naleven van deze Gedragscode maakt onderdeel uit van de toelatingscriteria van De Beslissende Factor.

De Gedragscode kan door meerderheid van stemmen van haar leden worden gewijzigd of aangevuld. Klachten over het niet naleven van de Gedragscode van individuele leden dienen te worden gemeld bij het bestuur. Het bestuur doet onderzoek naar klachten, gaat met desbetreffend lid in gesprek met als doel om tot een voor ieder werkbare oplossing te komen. Indien het bestuur dit nodig acht legt de zij klacht, ter verdere beoordeling, voor aan haar leden.

Kernbegrippen:
Lid: lid van De Beslissende Factor.
Klant: een klant van een lid van De Beslissende Factor.
Bestuur: het bestuur van De Beslissende Factor.
Broker: intermediair die bemiddelt tussen lid en (potentiele) klant.
Propositie: het (financierings) aanbod dat een lid doet aan een (potentiele) klant.

Toepassingsgebied:

De gedragscode geldt voor alle leden van De Beslissende Factor. Ieder lid vermeldt op haar website dat zij de Gedragscode naleeft en verwijst door middel van een link naar de website van De Beslissende Factor.

Integriteit en vertrouwelijkheid:

Het lid zal op vertrouwelijke manier omgaan met informatie die zij in het kader van haar werkzaamheden verkrijgt. Informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Het lid zorgt ervoor dat potentiële klanten en brokers goed op de hoogte zijn van de inhoud van de propositie van het lid. De propositie moet passend zijn voor de ondernemer. Hierbij wordt uitgegaan van de KNVB-criteria van de AFM:

 • Kostenefficiëntie: biedt het de propositie, in vergelijking tot andere financieringsvormen, waar voor zijn geld?
 • Nut: past de propositie bij het doel dat de ondernemer voor ogen heeft?
 • Veilig: doet de propositie wat het belooft in verschillende omstandigheden en is deuitkomst acceptabel voor de doelgroep?
 • Begrijpelijk: kan de klant de kwaliteit en passendheid van de propositie goedbeoordelen?Afwijzen financiering en doorverwijzing:

  Bij het afwijzen van een potentiële klant wordt deze als volgt verder geholpen:

 • Motivering van een weigering: de rede waarom een lid haar diensten niet kan of wenst aan te bieden.
 • Doorverwijzing: bij het afwijzen van een potentiële klant zal een lid de potentiële klant doorverwijzen naar een adviseur of naar een online financieringsportaal.Provisietransparantie:Een lid dient transparant te zijn naar haar (potentiele) klanten over eventuele vergoedingen die het lid betaalt aan Brokers.

  Informatieverstrekking:

  Een lid communiceert op duidelijke wijze productinformatie (kosten, provisies en risico’s en overige relevante zaken) en zorgt voor inzicht in de daadwerkelijke kosten. Uitgangspunt hierbij is dat communicatie correct, duidelijk en niet misleidend mag zijn. De propositie moet duidelijk zijn voor de klant, zodat er een goed geïnformeerde keuze kan worden gemaakt.

  Klachtenprocedure:

  Het lid stelt een toegankelijke klachtenprocedure op. Hierbij gelden minimaal de volgende uitgangspunten:

 • Het lid heeft een interne klachtenprocedure die duidelijk op haar website kenbaar wordt gemaakt.
 • Het lid bevestigt de ontvangst en bericht haar klant binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht binnen welke termijn de klacht zal worden behandeld.
 • Indien een klant binnen 30 dagen na het indienen van een klacht geen antwoord heeft ontvangen van het lid, kan de klant de klacht rechtstreeks voorleggen aan het bestuur.
 • Indien een klant niet tevreden is over de afhandeling van een klacht van een lid, kan de klant de klacht ter beoordeling voorleggen aan het bestuur. Het bestuur wijst vervolgens drie onafhankelijke leden aan welke binnen 60 dagen na melding van de klacht een advies zullen uitbrengen aan de klant.
Aanmelden